Listing A
PROGRAM                   PGA_USED_MEM   PGA_ALLOC_MEM   PGA_MAX_MEM
------------------------- ------------   -------------   -----------
oracle@janet (PMON)            120,463         234,291       234,291
oracle@janet (DBW0)          1,307,179      1,817,295     1,817,295
oracle@janet (LGWR)          4,343,655       4,849,203     4,849,203
oracle@janet (CKPT)            194,999         332,583       332,583
oracle@janet (SMON)            179,923         775,311       775,323
oracle@janet (RECO)           129,719         242,803       242,803
oracle@janet (TNS V1-V3)     1,400,543       1,540,627     1,540,915
oracle@janet (P000)            299,599         373,791       635,959
oracle@janet (P001)            299,599         373,791       636,007
oracle@janet (TNS V1-V3)     1,400,543       1,540,627     1,540,915
oracle@janet (TNS V1-V3)        22,341       1,716,253     3,625,241